Инклюзивті оқыту зертханасы

          Қазақстан Республикасында  білім  беруді дамытудың  2011-2020  жылдарға арналған  мемлекеттік  бағдарламасындағы негізгі мақсаттың бірі - білім беру процесінің барлық қатысушыларыныңүздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету, жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан  Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез  өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз  ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру.

         Қазақстан Республикасының  білім беруді дамытудағы  мемлекеттік  бағдарламасында  ақыл-ойы  кем  балаларды  оқыту және жетілдіру  түрлерінің  мәселесіне ерекше назар бөлуде. Мүмкіндіктері  шектеулі балаларға білімде, тәрбиеде, әлеуметтік  қолдауда  үйлесімді бағыттардың жолдарын ізденуде.

Қазақстан Республикасында  білім  беруді дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасында мектепте және  мектепке дейінгі  ұйымда иклюзивті білім беру  жүйелерін жетілдіру мәлелесі қойылған.

Инклюзивті оқыту мүмкіндігі шектеулі баланың жалпы білім беретін ортада әлеуметтенуі мен оның дамуына және оқыту процесінде баланың жетістіктерге жетуіне мүмкіндік туғызады.

Білім дамудағы мемлекеттік  бағдарламасына сәйкес  инклюзивті  білім  даму бағыттары белгіленген:

Бірінші бағыт – баланың жас кезінен   ақыл-ой  дамуының  кешіліктерін  педагогикалық-коррекциялық жұмыстар ұйымдастыру  арқылы анықтау;

Екінші бағыт – барлық санатты балаларға білім алуға вариативтік шарттар құру;

Үшінші бағыт – кәсіптік білім (ЖОО кейінгі, ЖОО, кәсіби және техникалық).

Кәсіби  инклюзивті  білім жүйесінде алдынғы  орында кәсіби-техникалық, орта кәсіби және бастауыш білім  алу керек.

 
 

 

   Контаев Сабит Сеитович  


   Должность:  научный руководитель лаборатории по инклюзивному образованию   

   Телефон:  8(7212)502375

   e-mail:  kontaev@inbox.ru  

   Организует:

   -  работу лаборатории и несёт ответственность за выполнение возложенных на неё задач и функций;

         -  работу по соблюдению в деятельности лаборатории законодательства Республики Казахстан, постановлений и других нормативных документов,

        выполнению решений, приказов, распоряжений и поручений руководства УМЦРО КО;

         -  определяет (по согласованию с директором УМЦРО КО ) направления научной деятельности лаборатории, составляет планы научной

        работы и организует их выполнение;

         -  организует    выполнение    научно-исследовательских     работ, предусмотренных   для лаборатории,  определяет перспективы их развития 

         по  соответствующей  области  знаний, выбирает методы и средства проведения  исследований  и  разработок;

         -  проведение научно-методических и научно-практических семинаров, конференций, совещаний,консультации для работников образования по вопросам разработки и использования нормативных документов;

         -  подготовку, рецензирование и издание учебно-методических документов, выполнение научно-исследовательской, научно-методической работы.

   Осуществляет

         -  вносит предложения о совершенствовании деятельности лаборатории, повышении эффективности её работы;

         -  научное  руководство  работами   по   проблемам, предусмотренным  в  тематическом  плане  лаборатории,  формулирует их конечные цели, предполагаемые  результаты; 

         -  контролирует  выполнение   предусмотренных   планом   заданий,

         договорных   обязательств,   а   также   качество   работ,    выполненных специалистами;

         -  организацию системы занятий: семинаров, практикумов, тренингов, творческих гостиных и других форм обучения, направленных на профессионально-личностное развитие и самоопределение педагогов образовательных учреждений;

         -  участвует в обсуждении вопросов,  касающихся  исполняемых  им

         должностных обязанностей.
 
 
 
 
 

 

   Дауыпбаева Умит Токеновна  


   Должность:  методист лаборатории по инклюзивному образованию 

   e-mail:  ymitd@mail.ru   

   Ұйымдастыру:

   -  инклюзивті  тәжірибе тарату, педагогикалық мамандар мен кадрлардың біліктілігін көтеру ,

инклюзивті оқу бағдарламарын  орындау;

-  инклюзивті білім беруде  барлық субьектерді   медициналық – әлеуметтік    және  психологиялық -педагогикалық 

сүйемелдеуімен тәжірибе-бағдар  беру;

-  білім беру мекемелерінде инклюзивті үдерісінің   даму  мониторинг технологияларын зерттемелерін  дайындау және жобалау;

      Жүзеге асыру:

-  білім беру мекемелерінде  инклюзивті  тәжірибе таратуда сынақ мерзімін өтеуші  орындарға  ғылыми – әдістемелік   қолдау  көрсету;

-  аймақтарда  иклюзивті білім беру тәжірибесін енгізу және тарту, жинақтау.