Требования к оформлению статей для публикации в журнале

«ЗАМАНАУИ БІЛІМ»

журналында жарияланатын мақаланы ресімдеу талаптары

«ЗАМАНАУИ БІЛІМ» журналына мақаланы қалай жариялауға болады?

 1. Мақаланың мазмұны журналдың тақырыптық бағыттарына және ғылыми деңгейіне сәйкес келуі қажет.

 2. Мақалалар 2 тілде: қазақ және орыс тілдерінде қабылданады.

 3. Мақала электронды және қағазға басылған түрде (мәтін: қағаз форматы А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, бет өлшемдері: сол жақ шеті – 3 см., оң жақ – 1,5 см., жоғарғы және төменгі шеті – 2 см., жоларалық интервал – 1.). Мақала көлемі 8 беттен (әріптер арасындағы бос орындармен қосып санағанда), баспаға берілуге 20 000 белгіден аспауы қажет.

 4. Мақалаға мыналар қоса беріледі:

 • Мақаланың жоғарғы жағында автор жайлы мәліметтер (қазақ және орыс тілдерінде мақала мәтіні қай тілде жазылуына байланысты), автордың Т.А.Ә., лауазымы, ғылыми атағы, жұмыс орнының толық атауы, пошта мекен-жайы және электронды пошта атауы және байланыс телефондары міндетті түрде көрсетіледі.

 • Мақаланың қазақ және орыс тілдеріндегі атауы.

 • 10 жолдан аспайтын, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде түйін (аннотация).

 1. Қолжазба соңында әдебиеттер тізімі беріледі, мәтінде дәйексөз тәртібімен сілтемелер нөмірі көрсетіледі.

 2. Таблица және графикалық материалдар мақала мәтініне сай орналасады. Сонымен қатар мәтіндегі сызба, таблица және басқа да графикалық материалдардың бөлек файл, яғни,

( диаграммалар мен графиктер Microsoft Excel форматында) ретінде берілуі талап етіледі.

 1. Қағазға басылған мәтінде мақала авторының, бірнеше автор болса, барлығының қолы қойылуы тиіс.

 2. Суреттер мен фотоматериалдар мәтіннен бөлек электронды түрде, JPEG, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign форматында қабылданады. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, OpenOffice нұсқасында берілген фотоматериалдар қабылданбайды.

 3. Редакция қабылданған материалдарды мүмкіндігінше авторлық стильді сақтай отырып өңдеу құқығына ие.

 4. Редакция аталған талаптарға сай келмейтін материалдарды себебін түсіндірусіз қабыл алмайды. Қолжазбаларға пікір жазылмайды және қайтарылмайды.

 5. Материалдар редакцияға мына мекен-жайға беріледі: Қарағанды қ., С.Сейфуллин к-сі., 8/2 үй., 319 каб. Редакцияның байланыс телефоны: 8 (721)250 25 12;

 

«Ізденіс» газеті редакция алқасы

 

Требования к оформлению статей для публикации в журнале «ЗАМАНАУИ БІЛІМ»

Как опубликовать статью в журнале «Заманауи БІЛІМ»?

1.      Содержание статьи должно соответствовать тематическим направлениям и научному уровню журнала;

2.      Статьи предоставляются на одном из следующих языков: казахском, русском или английском;

3.      Информация предоставляется в печатном и электронном виде (текст: формат А4, шрифт TimesNewRoman, размер 14; параметры страницы: левое поле - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см, межстрочный интервал - одинарный). Объем статьи не должен превышать 8 страниц или 20 000 знаков;

4.      К статье прилагаются сведения об авторе (-ах) на казахском и русском языках: Ф.И.О. автора, должность, ученая степень, звание (если имеется); полное название учреждения, в котором работает автор, почтовый и электронный адреса автора; контактные телефоны;

-      название статьи на казахском и русском языках;

-   аннотация, содержащая не более 10 строк, на казахском, русском и английском языках;

5. В конце рукописи приводится список литературы, в тексте указываются номера ссылок в порядке цитирования.

6.   Таблицы и графические материалы располагаются по тексту статьи, при этом все должно быть собрано в отдельных файлах. Диаграммы и графики должны быть предоставлены в формате Microsoft Excel и снабжены числовыми данными, обеспечивающими при необходимости, их достоверное воспроизведение;

7.   Распечатанный текст должен быть подписан автором, а при наличии нескольких авторов – всеми соавторами;

 8.  Фотоматериалы и рисунки предоставляются отдельно от текста в электронном виде в формате JPEG, AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, CorelDraw, AdobeInDesignс приложением всех используемых в них растровых изображений и шрифтов. НЕ принимаются в работу макеты и фотоматериалы, созданные или сохраненные в любых версиях MicrosoftWord, MicrosoftExcel,  MicrosoftPowerPoint, OpenOffice;

 9.    Редакция сохраняет за собой право редактирования присланных материалов;

10. Рукописи, не соответствующие указанным требованием, редакцией не рассматриваются и не возвращаются.

11. Материалы подаются в редакцию в печатном и электронном виде (электронный файл  записать на СD диск)  по адресу: Караганда, ул.С.Сейфуллина, д.8/2, каб.318. Электронная почта: z_bilim@mail.ru. Контактный телефон: 8(7212) 50-25-12.

Редакционная коллегия